NETTKOPP er et digitalt møte en gang i måneden i regi av Lindesnes Næringsråd. Hvert møte presenterer 2 bedrifter seg

12. juni kl 0800


1. LAWO Lab Innovation med Kristoffer Bodin

2. Digiserv med Jarle Steinsland

link til teams og møtet - distribuer gjerne

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjA1OGNjYzktZDJhZC00ZDI4LWE3ZjctZTU5OTZlZTIxMjMx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2290682cbc-b164-42a3-97d4-4162a997d73c%22%2c%22Oid%22%3a%22b1f11262-9a9f-4fee-bae3-c5c0b6d42b07%22%7d


Kontakt

Atle Homme

atle@sinpro.no

+47 948 60 992

Hollendergata 3, 4514 Mandal